FOOMKA CODSIGA DIYAARINTA U BIXINTA CASHUURTA SI QAYBO
AH